Kontakt:

Stowarzyszenie B-4
Biuro w Szczecinie
Ul. Królowej Korony 24
70-486 Szczecin
e-mail: audyt-szczecin@b4.org.pl

Realizator projektu:

b4 stowarzyszenie

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Zostań audytorem wewnętrznym - międzynarodowe kwalifikacje CIA w zachodniopomorskim” realizowany jest przez Stowarzyszenie B-4, biuro w Szczecinie, w ramach Priorytetu VIII – „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 – „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie pełniącym w programie rolę Instytucji Pośredniczącej.

OBSZAR REALIZACJI

 • województwo zachodniopomorskie

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa potencjału kompetecyjnego kadr 30 MŚP z terenu województwa zachodniopomorskiego, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych 60 przedsiębiorców i ich pracowników (36 kobiet i 24 mężczyzn), z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej oraz umożliwienie im zdobycia międzynarodowego certyfikatu CIA (Certified Internal Auditor).

GRUPA DOCELOWA

Projekt adresowany jest do 60 osób (36K 24M), przedsiębiorców (prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz spełniających warunki do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do sektora MŚP) oraz delegowanych przez nich pracowników, posiadających wykształcenie wyższe (min. na poziomie licencjata), minimum dwuletni staż pracy w audycie wewnętrznym oraz zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych i przystąpieniem do min. 2 z 4 egzaminów na międzynarodowy certyfikat CIA.

DZIAŁANIA

W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 edycje szkoleń obejmujących 102 godziny zajęć praktycznych i 98 godzin zajęć teoretycznych. Łącznie 600 godzin szkoleń. Zajęcia odbywać się będą w 20-osobowych grupach, w godzinach pracy uczestnika projektu.

 • I edycja – od września 2011 do listopada 2011
 • II edycja– od grudnia 2011 do lutego 2012
 • III edycja – od stycznia 2012 do kwietnia 2012

Dzięki projektowi 60 osób z 30 firm działających na terenie województwa zachodniopomorskiego zdobędzie szansę na dostanie się do elitarnego grona audytorów wewnętrznych, którzy posiadają międzynarodowy certyfikat CIA. Wiedza zdobyta na szkoleniach pozwoli na sprawniejsze eliminowanie barier i nieprawidłowości w sferze przepływu dokumentów, rozliczeń oraz podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Zakres tematyczny wykładów jest zgodny z zakresem egzaminu CIA oraz wymogami stawianymi przez IIA i obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rola procesu audytu wewnętrznego w zakresie ładu korporacyjnego, ryzyka i kontroli (m.in. zgodność ze standardami atrybutów, rozumienie procesu audytu wewnętrznego, planowanie zadań),
 • Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego (m.in. monitorowanie wyników zadań, elementy wiedzy z zakresu oszustw, narzędzia do realizacji zadań audytowych),
 • Analizy biznesowe i technologie informatyczne (procesy biznesowe, rachunkowość finansowa i zarządcza, technologie informatyczne),
 • Umiejętności zarządzania organizacją (m.in. zarządzanie strategiczne, globalne środowisko biznesowe, umiejętności kierownicze).

Podczas zajęć praktycznych (warsztaty) zostaną zaprezentowane narzędzia stosowane podczas przeprowadzania audytu, a w szczególności sposób udokumentowania czynności audytorskich. Indywidualne doradztwo (śr. 5 h dla każdego uczestnika) oraz konsultacje z wykładowcami dotyczyć będą szczegółowego, praktycznego podejścia do procedur oraz wyjaśnienia trudnych spraw związanych z praktyczną realizacją.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe (podręcznik, segregator na materiały szkoleniowe, teczkę, notatnik, długopis oraz wydruki prezentacji multimedialnych).

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • Zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej, umożliwiających zastosowanie w każdym rodzaju przedsiębiorstw i organizacji,
 • Nadzór merytoryczny wykwalifikowanej kadry wykładowców, oraz optymalny dobór tematyki i metodyki szkoleń,
 • Możliwość przystąpienia do 4 części egzaminu na certyfikat CIA,
 • Możliwość dołączenia do grona osób posiadających certyfikat CIA,
 • Międzynarodowa rozpoznawalność dyplomu CIA da Państwu możliwość ubiegania się o pracę w innych krajach i strukturach UE.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego