Kontakt:

Stowarzyszenie B-4
Biuro w Szczecinie
Ul. Królowej Korony 24
70-486 Szczecin
e-mail: audyt-szczecin@b4.org.pl

Realizator projektu:

b4 stowarzyszenie

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

Zasady uczestnictwa

Uczestnikiem projektu może być:
a) przedsiębiorca (właściciel) z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego
lub
b) pracownik oddelegowany przez pracodawcę ( przedsiębiorcę) na szkolenia, zatrudniony w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę,

którzy:
1) posiadają wykształcenie wyższe, (co najmniej licencjat) i minimum dwuletni staż pracy w audycie wewnętrznym,
2) spełniają kryteria formalne pozwalające na przystąpienie do egzaminu na audytora wewnętrznego CIA,
3) są zainteresowani nabyciem kwalifikacji z zakresu audytu wewnętrznego i przystąpieniem do minimum 2 z 4 egzaminów na certyfikat CIA.

W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo, kompletnie i czytelnie wypełnione oraz podpisane dokumenty: Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami, według następujących zasad :

 • Pracodawca (przedsiębiorca) delegujący pracownika zobowiązany jest do przedstawienia:
  1. Formularza rekrutacyjnego ( załącznik nr 1 do Regulaminu, wypełniony i podpisany przez pracodawcę i pracownika);
  2. Dokumentów poświadczających wyższe wykształcenie, (co najmniej licencjat) delegowanego pracownika (dokumenty podpisane przez pracodawcę/ pracownika, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
  3. Dokumentów poświadczających dwuletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym delegowanego pracownika (dokumenty podpisane przez pracodawcę/ pracownika, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), np. umowy o pracę, świadectwa pracy;
  4. Aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wskazanego w pkt. 1 formularza rekrutacyjnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wymaganych dokumentów (kopia poświadczona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem);
  5. Umowy/ów o pracę potwierdzającą/ych zatrudnienie delegowanego pracownika (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę/ pracownika);
  6. Oświadczenia o otrzymanej/ nie otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 2 do Regulaminu, dokument podpisany przez pracodawcę);
  7. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) ( załącznik nr 3 do Regulaminu, dokument wypełniony i podpisany przez pracodawcę) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanymi zgodnie z przepisami o rachunkowości (obowiązek przedkładania sprawozdań finansowych dotyczy podmiotów zobowiązanych do przedkładania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości);
  8. Kserokopia dowodu osobistego pracownika (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, data i czytelny podpis pracownika).
 • Przedsiębiorca zgłaszający swój udział w projekcie zobowiązany jest do przedstawienia:
  1. Formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu, wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę);
  2. Dokumentów poświadczających wyższe wykształcenie, (co najmniej licencjat, dokumenty podpisane przez przedsiębiorcę, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
  3. Dokumentów poświadczających dwuletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym (dokumenty podpisane przez przedsiębiorcę, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) np. umowy o pracę, świadectwa pracy;
  4. Aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wskazanego w pkt. 1 Formularza rekrutacyjnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wymaganych dokumentów (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę);
  5. Oświadczenie o otrzymanej/ nie otrzymanej pomocy de minimis ( załącznik nr 2 do Regulaminu, dokument podpisany przez przedsiębiorcę);
  6. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) (załącznik nr 3 do Regulaminu, dokument wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanymi zgodnie z przepisami o rachunkowości (obowiązek przedkładania sprawozdań finansowych dotyczy podmiotów zobowiązanych do przedkładania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości);
  7. Kserokopia dowodu osobistego przedsiębiorcy ( kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, data i czytelny podpis przedsiębiorcy).

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu i na naszej stronie w dziale: DO POBRANIA

Zgłoszenia (zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną) przyjmowane będą w dni powszednie (od pn. do pt) w godzinach pracy biura projektu tj. od 7.30 do 15.30, oraz podczas wyznaczonych 2 dni wolnych od pracy (sob., niedz.), w godzinach od 9.00 do 17.00. Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja.

Zgłoszenia nadesłane e-mailem będą uznawane tylko wówczas, gdy oryginały zeskanowanych dokumentów zostaną dostarczone do biura projektu (osobiście lub pocztą) w ciągu 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Po sporządzeniu listy Uczestników, każdy z uczestników zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie, oraz o miejscu i terminie podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy uczestnictwa zawartej pomiędzy Realizatorem a Zgłaszającym. Uczestnik zostanie również poinformowany o terminie rozpoczęcia zajęć. Informacje, o których mowa wyżej Realizator projektu przekazuje także Zgłaszającemu, który zobowiązany jest do podpisania w oznaczonym terminie umowy uczestnictwa z Realizatorem Projektu. Lista Uczestników zostanie również podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu www.audyt-szczecin.b4ngo.pl poprzez podanie numeru PESEL Uczestnika.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przedsiębiorstw, których pracownicy nie dostaną się na pierwszą edycję szkolenia, brane będą pod uwagę jako pierwsze w edycjach kolejnych. Zostaną zrealizowane 3 edycje szkoleń po 20 osób w każdej.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trzech etapach, przed rozpoczęciem każdej z trzech edycji planowanych szkoleń tj. w miesiącu sierpniu, listopadzie oraz grudniu. Celem poszczególnych etapów jest zrekrutowanie 20 osób do każdej edycji szkoleń. Zgłoszenia (zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną) przyjmowane będą:

I etap – rekrutacja 20 uczestników do I edycji szkoleń w dniach 1-31.08.2011r. od pn. do pt. w godzinach pracy biura projektu tj. od 7.30 do 15.30;

II etap – rekrutacja kolejnych 20 uczestników do II edycji szkoleń w dniach 1-30.11.2011r.;

III etap – rekrutacja ostatnich 20 uczestników do III edycji szkoleń w dniach 1-31.12.2011r.

Szczegółowe informacje nt. dni oraz godzin, w których będzie prowadzona rekrutacja do II oraz III edycji szkoleń, zostaną umieszczone na stronie WWW projektu w zakładce AKTUALNOŚCI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego