Kontakt:

Stowarzyszenie B-4
Biuro w Szczecinie
Ul. Królowej Korony 24
70-486 Szczecin
e-mail: audyt-szczecin@b4.org.pl

Realizator projektu:

b4 stowarzyszenie

CO TO JEST AUDYT WEWNĘTRZNY?

Definicja

Audyt wewnętrzny – według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors (IIA) – jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą (assurance activity), której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją (governance).

Początki praktyk o audytorskim charakterze sięgają bardzo odległych czasów - 3500 lat p.n.e. Audyt wewnętrzny we współczesnej formie ukształtował się w XX wieku- w 1941 roku założono największą obecnie organizację zrzeszającą audytorów, The Institute of Internal Auditors (Instytut Audytorów Wewnętrznych). W ciągu XX wieku orientacja audytu ewaluowała i przeszła szereg zmian by ostatecznie z rachunkowo-księgowej przejść w kierunku biznesowo-zarządczej. Rosnący poziom złożoności działalności gospodarczej organizacji oraz coraz bardziej ograniczona możliwość bezpośredniego kierowania ich działalnością generuje proces koniecznych i nieuniknionych zmian w audycie, oraz wyznacza kierunki jego rozwoju.

Opracowano na podstawie:
www.wikipedia.org.pl

Podstawowe rodzaje audytu wewnętrznego:

Audyt finansowy – to ocena wiarygodności sprawozdań finansowych. Sprawdzana jest ich poprawność, kompletność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrolowana jest również prawidłowość przeprowadzonych transakcji, oraz to czy działania realizowane były w sposób oszczędny, wydajny i efektywny.

Audyt operacyjny - to analiza skuteczności i wydajności stosowanych systemów, które funkcjonują w ramach jednostki (w tym również systemu kontroli wewnętrznej), ocena stosunku osiągnięcia zamierzonych rezultatów do poniesionych kosztów na ich realizację. Audyt operacyjny bada również proces efektywności zarządzania czyli sposób planowania działań , oraz weryfikuje stopień zaawansowania ich realizacji.

Audyt informatyczny – to kontrola systemów informatycznych wdrażanych i stosowanych w jednostce. Dokonywana jest ocena wykorzystywanych systemów, która umożliwia uzyskanie obiektywnych danych dotyczących wdrażania i funkcjonowania stosowanych systemów.

Opracowano na podstawie:

 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, pr. zb. pod red. T. Kiziukiewicz, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 27.,
 • K. Winiarska, Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Wyd. Difin, Warszawa 2005, s. 27.

CIA

Certified Internal Auditor® (CIA) – jest to najlepiej rozpoznawalny i powszechnie uznawany na całym świecie certyfikat potwierdzający kwalifikacje audytora wewnętrznego. Zdobycie takiego dokumentu potwierdza wysokie umiejętności i doświadczenie audytora.

Certyfikat CIA jest nadawany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) – najstarszą i największą na świecie organizację skupiającą audytorów. W naszym kraju IIA jest reprezentowane przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać certyfikat CIA:

 • zdanie czterech części egzaminu,
 • ukończone studia wyższe na poziomie min. licencjata,
 • posiadanie minimum dwuletniego stażu pracy w audycie wewnętrznym lub o równoważnym charakterze*
 • uzyskanie referencji zaświadczających o nienagannej postawie zawodowej i moralnej kandydata.

* Za doświadczenie o równoważnym charakterze można uznać m.in.:

 • doświadczenie zawodowe, w którym zakres obowiązków jest zbliżony do obowiązków audytora wewnętrznego;
 • pracę w dziale kontroli wewnętrznej;
 • pracę, która wymaga kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami;
 • kontrolę / zapewnienie jakości;
 • pracę, w której zakresie są wymagane generalne elementy kontroli (w tym wypadku należy dokładnie opisać jakiego rodzaju kontrola / sprawdzanie jest dokonywane);
 • może to być również tzw. audyt prawny;
 • prócz tego zalicza się rok praktyki jeżeli posiada się kierunkowe wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w takich dziedzinach jak: ekonomia, prawo, rachunkowość / księgowość.
 • poza tym można nabywać doświadczenia zawodowego w trakcie zdawania egzaminów / trwania procesu egzaminacyjnego.

Egzamin CIA weryfikuje posiadane umiejętności i wiedzę z zakresu audytu, sprawdza kwalifikacje niezbędne przy wykonywaniu tego zawodu zgodnie ze światowymi standardami i w sposób najpełniejszy definiuje zawód audytora. Narzędzia w postaci wiedzy i umiejętności, zdobyte podczas ubiegania się o certyfikat CIA można zastosować w każdym przedsięwzięciu i każdej organizacji.

Kiedy następuje uzyskanie certyfikatu CIA?

Otrzymanie certyfikatu CIA następuje wtedy gdy kandydat otrzymuje oficjalną informację z działu certyfikacji Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych przesłaną drogą elektroniczną (e-mail). Taka informacja znajduje się również w profilu kandydata w systemie CCMS gdzie dostępne są dane dotyczące numeru certyfikatu, daty jego nadania. Fizyczne otrzymanie certyfikatu następuje zwykle w dość odległym czasowo terminie (najczęściej kilka miesięcy od otrzymania oficjalnej informacji), co związane jest z drukowaniem i przesyłaniem certyfikatów.

Zawartość i forma egzaminu CIA

Egzamin składa się z czterech części. Każda część to 100 pytań jednokrotnego wyboru. Czas przeznaczony na ich rozwiązanie to 2 godziny i 45 minut.

Część I: Rola procesu audytu wewnętrznego w zakresie ładu korporacyjnego, ryzyka i kontroli
Część II: Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego
Część III: Analizy biznesowe i technologie informatyczne
Część IV: Umiejętności zarządzania organizacją

Kandydaci mogą zdawać jedną lub więcej części egzaminu w dowolnej sesji egzaminacyjnej. Decyzję o kolejności przystąpienia do poszczególnych części egzaminu podejmuje kandydat- można rozpocząć od dowolnej części.

Opracowano na podstawie:
www.iia.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego