Kontakt:

Stowarzyszenie B-4
Biuro w Szczecinie
Ul. Królowej Korony 24
70-486 Szczecin
e-mail: audyt-szczecin@b4.org.pl

Realizator projektu:

b4 stowarzyszenie

AKTUALNOŚCI

Przedłużenie realizacji projektu

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom i oczekiwaniom informujemy, że realizacja naszego projektu została przedłużona do końca lipca 2012, tym samym daje to możliwość podejścia do egzaminów w dłuższym terminie uczestnikom wszystkich grup szkoleniowych .

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 05.02.2012 i 11.03.2012 zajęcia szkoleniowe zakończyła I i II grupa. Uczestnicy obydwu grup przystąpili do egzaminu wewnętrznego. Test egzaminacyjny składał się z 90 pytań i obejmował tematykę zrealizowaną podczas szkolenia. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zaliczyli egzamin.

Część uczestników przystąpiła również do egzaminu zewnętrznego do certyfikatu CIA uzyskując wynik pozytywny.

Za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy powodzenia !

Zmiana regulaminu oraz ogłoszenie o zmianach w Regulaminie Uczestnictwa.
WYNIKI KWALIFIKACJI DO III GRUPY SZKOLENIOWEJ
HARMONOGRAMU ZAJĘĆ III GRUPY
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

Informujemy, że rekrutacja do III grupy szkoleniowej została przedłużona do 17.01.2012 r. Po tym terminie odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokona weryfikacji złożonych dokumentów oraz kwalifikacji do projektu. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie/ mailowo oraz zamieszczone na stronie projektu.

WYNIKI KWALIFIKACJI
DOKUMENTY PODPISYWANE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIOWEGO
  1. Zał. nr 4 Umowa szkoleniowa
  2. Zał. nr 5 Deklaracja uczestnictwa

W związku z zakończoną kwalifikacją do I gr. szkoleniowej projektu "Zostań audytorem wewnętrznym - międzynarodowe kwalifikacje CIA w zachodniopomorskim" osoby zakwalifikowane prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem szkoleń.

Informujemy, iż w dn. 27.09.2011 odbyło się posiedzenie komisji, której celem była weryfikacja złożonych dokumentów i kwalifikacja uczestników do projektu. Wyniki zamieszczone w Wyniki kwalifikacji.

Informujemy, że rekrutacja do projektu "Zostań audytorem wewnętrznym - międzynarodowe kwalifikacje CIA w zachodniopomorskim" została przedłużona do 16 września br. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenie B-4 informuje, że od dnia 16 sierpnia 2011 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu "Zostań audytorem wewnętrznym - międzynarodowe kwalifikacje CIA w zachodniopomorskim".

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, oraz w dni weekendowe (tj. 20-21.08.2011 i 27-28.08.2011) w godz. 9:00- 17:00.Jak właściwie określić wielkość przedsiębiorstwa?

Odpowiednie obliczenie wielkości przedsiębiorstwa jest niezbędne do wyliczenia maksymalnej intensywności pomocy, jaką można przyznać przedsiębiorcy na działania zaplanowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwalifikacja przedsiębiorstwa do konkretnej grupy zależy od następujących zmiennych:

1. liczby osób zatrudnionych

2. wielkości rocznego obrotu lub całkowitego rocznego bilansu

3. powiązań kapitałowych/ niezależności

Małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które: zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które: zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Każde przedsiębiorstwo większe niż przedsiębiorstwo średnie klasyfikowane będzie jako przedsiębiorstwo duże.

Liczba osób zatrudnionych jest zasadniczym kryterium wstępnym przy określaniu, w jakiej kategorii mieści się dane MŚP. Liczba ta dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo i obejmuje:

• pracowników,

• osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy prawa krajowego,

• właścicieli – kierowników,

wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zysku przedsiębiorstwa.

Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie zalicza się do osób zatrudnionych. Nie wlicza się też okresu trwania. Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR). Każdy, kto był zatrudniony na pełen etat w obrębie przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, stanowi jedną jednostkę roboczą. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe jednostki.

Aby opracować dane przedsiębiorstwa, należy ustalić, czy jest ono przedsiębiorstwem niezależnym (jest to najczęściej spotykana kategoria), partnerskim czy związanym. Aby to uczynić, trzeba uwzględnić wszelkie związki z innymi przedsiębiorstwami. W zależności od kategorii, w jakiej mieści się przedsiębiorstwo, należy dodać niektóre lub wszystkie dane tych przedsiębiorstw do własnych danych. Obliczeń w każdej z tych trzech kategorii przedsiębiorstw dokonuje się w inny sposób, a skumulowane w ten sposób dane ostatecznie decydują o tym, czy przedsiębiorstwo zachowuje progi i pułapy ustanowione w definicji MŚP.

Przedsiębiorstwo jest niezależne, jeśli:

– jest przedsiębiorstwem w pełni samodzielnym, tj. nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;

– posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.

Jeśli przedsiębiorstwo jest niezależne, to znaczy, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani przedsiębiorstwem związanym z innym przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorstwo można uznać za partnerskie, jeśli:

– posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie;

– przedsiębiorstwo nie jest związane z innym przedsiębiorstwem.

Oznacza to między innymi, że głosy, jakie posiada w innym przedsiębiorstwie (lub odwrotnie) nie przekraczają 50% ogólnej sumy głosów.

W przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego przy ustalaniu, czy kwalifikuje się ono do przyznania mu statusu MŚP, należy dodać do własnych danych procent liczby osób zatrudnionych i danych finansowych drugiego przedsiębiorstwa. Procent ten odzwierciedla posiadany proporcjonalny udział w kapitale lub w głosach (w zależności, który jest większy).

A zatem, jeśli dane przedsiębiorstwo posiada 30% udziałów w innym przedsiębiorstwie, należy dodać 30% liczby osób w nim zatrudnionych, obrotu i całkowitego rocznego bilansu do własnych danych.

Dwa lub więcej przedsiębiorstw można uznać za związane, jeżeli pozostają one ze sobą w następującym związku:

– przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom

w innym przedsiębiorstwie;

– przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

– przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie;

– przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie.

Aby ustalić, czy przedsiębiorstwo zachowuje próg zatrudnienia i pułapy finansowe ustanowione w definicji, należy dodać 100% danych przedsiębiorstwa związanego do danych danego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj przedsiębiorstwo natychmiast dowiaduje się, że jest przedsiębiorstwem związanym, gdyż w większości państw członkowskich prawo wymaga od niego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jest ono ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym innego przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorstwo nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, a przedsiębiorstwo, z którym dane przedsiębiorstwo jest związane, także jest powiązane, na zasadzie łańcuchowej, z innymi przedsiębiorstwami, należy dodać do swoich danych 100% danych wszystkich tych przedsiębiorstw związanych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego